رد کردن راکت از تور خطاست !

از موارد اتفاقاتی که درزمین باعث بحث و جدل بین بازیکنان و داور می شود ضربه زدن در زمین حریف است .دانستن قانون در این مورد مهم است .درحالت نرمال ردشدن راکت از تور و تماس با توپ در زمین بازیکن مقابل باعث از دست دادن امتیاز می شود.

دقت در این مسئله مهم است که عامل تعیین کننده ، محل تماس توپ با راکت است. یعنی ادامه ضربه و یا فالوترومی تواند خط فرضی تور را رد کند و وارد فضای زمین حریف شود . ولی برای هر قانونی استثنایی هم هست . فقط در یک حالت بازیکن مجاز می شود که در زمین حریف ضربه به توپ بزند و آن زمانی که به علت وزش باد ناگهانی ویا اسپین زیاد به طرف زمین زننده برگردد. در این حالت ضربه زدن در زمین حریف خطا محسوب می شود.

پرت کردن راکت برای بازگردندان توپ به زمین حریف قانونی است یا خطا ؟

بارها دیده شده که بازیکنان تنیس راکت خود را در زمانی که به توپ نمی رسند پرت می کنند. که توپ را به زمین حریف برگردانند.

سئوال اینجاست که آیا از نظر قوانین این حرکت درست است یا نه ؟

حقیقت این است که در اکثر موارد حتی تماسی بین راکت و توپ صورت نمی گیرد.چه برسد که توپ به زمین حریف برگردد و اگر حتی توپ برگردد این ضربه از نظر قوانین تنیس خطا محسوب میشود و بازیکن امتیاز از دست می دهد.

اکثرا راکت در لحظه تماس با توپ در دست بازیکن بوده. یا بعداز ضربه زدن از دست رها شده ، تشخیص دادن آن به سختی میباشد.

فهرست
10 درصد تخفیف در خرید اول 😍
+